Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Vitamin Directory - Biotin

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Biotin

Daily requirement
men: 0.03mg per day
women: 0.03mg per day

Another of the B-complex vitamins, biotin is essential for converting proteins, carbohydrates, and fats into forms that the body can use.


Biotin deficiency

Pregnant women, people who abuse alcohol, and those who do not produce sufficient amounts of stomach acid, such as older people, may have low levels of biotin. About 50 percent of pregnant women in North America have reduced levels of biotin.

Symptoms and signs of biotin deficiency include inflammation and increased sensitivity of the skin, hair loss, muscle pain, loss of appetite, nausea, mental problems, high blood levels of cholesterol, and reduced levels of hemoglobin, the oxygen-carrying pigment in red blood cells, leading to the symptoms of anemia.


Good sources

Biotin

This is found in these foods, which contain at least 0.001mg of biotin per 1–31/2oz (28–100g):

Cauliflower

Mushrooms

Liver

Egg yolks

Mackerel

Sardines

Black-eyed peas

Peanuts

Yeast

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon