You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

PH-BN mula Langkah Seri Pacific?, PN dah hantar SD, Agong tangguh hingga petang esok | SEKILAS FAKTA

Antara paparan Sekilas Fakta 21 November 2022 1) Anwar puas hati, yakin dapat bentuk kerajaan dengan BN 2) Perikatan Nasional sudah hantar SD, tunggu diundang ke istana 3) Agong lanjut tempoh pemakluman sehingga dua petang esok 4) BN, PH setuju bentuk kerajaan campuran di Perak dan Pahang 5) Lebih ramai pemimpin Umno desak Zahid letak jawatan

UP NEXT

UP NEXT

image beaconimage beaconimage beacon