คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 24/8/2561 ไทยรัฐออนไลน์

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก

ไทยรัฐออนไลน์: ภาพประกอบข่าว © ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

เรื่องการส่งออกเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการนำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัย GMP, HACCP ไปประยุกต์ใช้และผ่านการรับรองระบบตามข้อกำหนดของกฎหมายไทยและประเทศคู่ค้า

แต่เรื่องการบริโภคในประเทศพบว่าร้านค้าหลายแห่งยังไม่มีการนำสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ดีไปใช้อย่างจริงจัง ขณะที่วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่ปรุงอาหารทานเองในบ้าน เปลี่ยนมาเป็นทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารปรุงสำเร็จ รวมถึงของหวานและเครื่องดื่มต่างๆทานแทบจะทุกมื้อ

หากผู้บริโภคซื้อหรือทานอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านค้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และเจ็บป่วยจากพิษของสารเคมีจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค สารพิษ สารเคมีได้ วันนี้ผู้บริโภคที่ต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้าน

คงใจชื้นกันได้บ้าง เพราะในวันที่ 16 ธ.ค.2561 กระทรวงสาธารณสุขจะบังคับใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 4 หมวด ดังนี้

หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร เริ่มตั้งแต่การจัดการด้านสถานที่ ต้องมีความสะอาด ทั้งห้องส้วม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย ต้องควบคุมให้มีความสะอาด

หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา การจำหน่ายอาหาร ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด อาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม น้ำแข็งและน้ำใช้ การประกอบหรือปรุงอาหารต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าน้ำบริโภคที่กรมอนามัยกำหนดเท่านั้น

หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ ต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ

หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สะอาด ที่สำคัญต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดการอาหารให้สะอาดปลอดภัย เช่น ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะมีโทษปรับ หรือจำคุก

วันนี้สถานที่จำหน่ายอาหารต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการทานอาหารที่ปนเปื้อน อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารปลอดภัย และเป็นครัวของโลก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โทร.0-2422-8688 หรือ  

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon