คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มอบเสื้อชูชีพหนุนท่องเที่ยวทางน้ำปลอดภัย

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 17/2/2560
© สนับสนุนโดย Dailynews Web Co. Ltd

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ในที่ 18 ก.พ. 60 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ สังกัด กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อชูชีพให้แก่ชุมชนบ้านห้วยพ่าน จำนวน 50 ตัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัย โดยชุมชนบ้านห้วยพ่านเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศ และด้วยสภาพทางภูมิประเทศของชุมชนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีพันธ์ปลา ที่ชุมชนทำการอนุรักษ์ไว้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน มีความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ แพยาง เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติแม่น้ำน่านอีกด้วย

จากเหตุดังกล่าว ทำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยวทางน้ำ ในพื้นที่ จ.แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านห้วนพ่าน ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ สร้างรายได้แก่ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความแข็งแรง โดยน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดำเนินการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นน้ำ

จึงได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อชูชีพซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมบ้านห้วยพ่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำน่าน จำนวน 89,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในแม่น้ำน่านและสร้างความตะหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นำไปสู่วิสัยทัศน์เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon