คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

กลับลำลดค่าธรรมเนียม จ่อทำประชาพิจารณ์ตีทะเบียนหมาแมว

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 12/10/2561 ไทยรัฐออนไลน์

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

ไทยรัฐออนไลน์: ภาพประกอบข่าว © ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน รวมทั้งส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา เพื่อป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความ ปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป ในเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่จะจัดเก็บในการขึ้นทะเบียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช. เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมฯเหมาะสม และเป็นไปตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ โดยอาจมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงอีก หรืออาจจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนเสนอเข้า สนช. เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นายสรวิศกล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดของร่างกฎหมายในเบื้องต้นกำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสุนัขและแมว ไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ตัวละ 300 บาท ซึ่งรวมค่าขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 450 บาทต่อตัว.

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon