คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ข่าวเด่น - News Top Stories

ป.ตรี ตกงานอื้อ ผู้ชายว่างงานเยอะกว่าผู้หญิง ภาคใต้ครองแชมป์

โลโก้ เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี 10/10/2562

เดือนกันยายน ป.ตรี ตกงานอื้อ ผู้ชายว่างงานเยอะกว่าผู้หญิง ภาคใต้ครองแชมป์ นายจ้างมักเลือกคนมีประสบการณ์เข้าทำงาน

ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยผลการสำรวจ พบว่า ผู้ที่ว่างงานในเดือนนี้ มีทั้งสิ้น  3.85 แสนคน ทั้งนี้อัตราการว่างงานของผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงร้อยละ 1.1 ขณะที่ผู้หญิงว่างงานเพียง 0.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1.2 หมื่นคน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ครองแชมป์ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.7 หมื่นคน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.0พันคน ส่วนภาคกลางคนว่างงานลดลง 2.4หมื่นคน กรุงเทพก็ลดลงเช่นกัน 1.4 หมื่นคน 

ผลการสำรวจ พบอีกว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 56.64 ล้านคน เป็นผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำแล้ว 37.21 ล้านคน ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.25 แสนคน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน อาทิ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา

  © สนับสนุนโดย Matichon Co.,Ltd.

หากพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ รายงานผลสำรวจ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป ว่างงานร้อยละ 0.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว

แต่ถ้าจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.73 แสนคน  รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน 

ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก รายงานการว่างงาน

เพิ่มเติมจาก มติชน

เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี
เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี
image beaconimage beaconimage beacon