คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

รอผลปรองดอง

โลโก้ ไทยรัฐ ไทยรัฐ 14/6/2560 ไทยรัฐออนไลน์

พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ บอกว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดอง ภาพรวมประชาชนตื่นตัวและสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด โดยมีความเห็นร่วมกันโดยสรุปว่า ความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนหนึ่งสาเหตุจากอุดมการณ์และการมองประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างของพรรคการเมือง

ขาดความเข้าใจและละเลยการใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมในการบริหารงานทางการเมืองอย่างจริงจัง เป็นเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง

และความไร้เสถียรภาพของสังคม

พรรคการเมืองควรได้พัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน คัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะบุคคลที่มาทำงานการเมือง

จำเป็นต้องมีพฤติกรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ยอมรับผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเคารพในกรอบกติกาทำงานร่วมกัน โดยใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ปัญหา ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ให้ความสำคัญการปฏิรูปทางการเมืองและ ร่วมสร้างบรรยากาศปรองดอง นำไปสู่การเลือกตั้ง โดยยึดหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระหรือสถาบันทางการเมืองให้ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ มีระบบตรวจสอบการทำงาน เป็นกลางในทางการเมือง ร่วมกันวางระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับ ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ได้รับความเชื่อถือ มีการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง

เร่งรัดพิจารณาคดีทางการเมืองเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยคำนึงว่าการปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรม ผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเหมาะสม ให้มีความรู้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง กระจายอำนาจและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบ กลไกตรวจสอบ

ถ่วงดุลระดับท้องถิ่นมากขึ้น

ข้อมูลความเห็นที่ได้รับในทุกประเด็นมีคุณค่า และถือเป็นบทเรียน ควรตระหนักร่วมกันว่า ความปรองดองที่เป็นรูปธรรม ทุกคนต้องอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะประเด็นความเห็นร่วมที่สอดคล้องนำไปสู่ความสงบสันติของการอยู่ร่วมกันและพัฒนาการทางสังคมเพื่อประโยชน์ร่วมทุกคน

ข้อคิดเห็นที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาฯ นปช. ได้เสนอไว้ใน 4 ประเด็น ได้บันทึกไว้ในเอกสารรวบรวมความเห็นอย่างครบถ้วน และขอยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน.

“เพลิงพยัคฆ์”

ภาพประกอบข่าว © ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

เพิ่มเติมจาก ไทยรัฐ

image beaconimage beaconimage beacon