คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สปน. รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เน้นบริการปชช. ‘สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม’ เล็งเสนอตั้ง CCEO จัดการเรื่องร้องทุกข์โดยตรง

โลโก้ มติชนมติชน 16/5/2561 วจนา
© สนับสนุนโดย Matichon

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของรัฐทำงานแบบ Quick Win ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน การให้บริการต้องสะดวก รวดเร็ว เป็นที่พอใจ และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดการปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐโดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่ตราขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐจะต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

นายสมพาศ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นั้น มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แอพลิเคชั่น PSC1111 สามารถส่งข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลโดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตนเอง ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และมีสายด่วน 1111 ตู้ ปณ. 1111 เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งบูรณาการร่วมกับ25หน่วยงาน ทั้งนี้สปน.จะรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานทุก 4 เดือน ล่าสุดได้เสนอรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการตั้ง CCEO (Chief Complaint Executive Officer)โดยมีบริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานมารับผิดชอบโดยตรง ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการและกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์เป็นการเฉพาะ เพราะบางเรื่องอาจจะถูกละเลย ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเรื่อง จึงเกิดความล่าช้า ต้องมีผู้รับผิดชอบ เมื่อมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นในหน่วยงานใด ไม่ว่าประชาชนจะเดินทางไปร้องทุกข์กับหน่วยงานนั้นเองหรือผ่านศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรม CCEO จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานงาน บูรณาการ และประมวลผลการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ขณะนี้อยู่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของระบบงาน CCEO เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

image beaconimage beaconimage beacon