คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เตือนผู้ลงทุน 'ซีเอสแอล' ศึกษาข้อมูลเทนเดอร์ออฟเฟอร์

โลโก้ กรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ 12/1/2561 BangkokBizNews

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่เอกสาร เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL)

เตือนผู้ลงทุน 'ซีเอสแอล' ศึกษาข้อมูลเทนเดอร์ออฟเฟอร์ © สนับสนุนโดย BangkokBizNews เตือนผู้ลงทุน 'ซีเอสแอล' ศึกษาข้อมูลเทนเดอร์ออฟเฟอร์

ตามที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) (บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) ในราคา 7.80 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561

ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2561 CSL นำส่งความเห็นกิจการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้

1.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้เสนอซื้อมีแผนจะเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นอยู่ ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างคล่องตัวและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ผลกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจลดลง หากพิจารณาเฉพาะราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 7.80 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของ IFA

2.ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ IFA มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินซึ่งอยู่ระหว่าง 5.63-7.31 บาทต่อหุ้น ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (DCF) อีกทั้งการตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ความเสี่ยงจากแผนการเพิกถอนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหุ้นอาจต่ำกว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ CSL ศึกษาความเห็นกิจการและความเห็นของ IFA ต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ CSL

เพิ่มเติมจาก กรุงเทพธุรกิจ

image beaconimage beaconimage beacon