คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว.พัฒนาระบบไอโอที ช่วยปลูกผักอัตโนมัติ

โลโก้ เดลินิวส์ เดลินิวส์ 24/3/2562

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

© สนับสนุนโดย Si-Phaya Publishing Co.,Ltd.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ โดย วว. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีไอโอทีหรืออินเทอณ์เน็ตออฟธิงส์ ในการติดตามสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของผักในโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และควบคุมความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารในน้ำ เมื่อมากไปหรือน้อยไประบบควบคุมอัตโนมัติสามารถลดหรือเพิ่มค่าที่ควบคุมต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังสมาร์ทโฟนทำให้สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน และสามารถสั่งงานย้อนกลับมายังกล่องควบคุมอัตโนมัติได้

© สนับสนุนโดย Si-Phaya Publishing Co.,Ltd.

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาฯ วว. กล่าวว่า ระบบดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งตอบโจทย์สภาพสังคมของเมืองใหญ่ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีข้อจำกัดในเรื่องสภาพพื้นที่ อย่างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุด ที่สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะต้องไปทำงานนอกบ้าน แต่ต้องการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน

ทั้งนี้มีการนำระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักไปใช้งานจริงในพื้นที่เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี และที่บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี หากมีการนำไปใช้แพร่หลายจะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีมากขึ้น

อย่างไรก็ดี วว. จะนำผลงานวิจัยและพัฒนา เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน : Modern Agriculture for National Sustainability ประกอบด้วย 5 ผลงานวิจัยพัฒนา ได้แก่ 1.ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ 2.ระบบสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบ Gantry Robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ 3.เครื่องคัดแยกกาแฟเชอรี่สดและเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดกาแฟ 4.เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางพาราอัตโนมัติ และ 5. เครื่องคัดแยกทะลายปาล์ม เข้าร่วมจัดแสดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) ซึ่งปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

เพิ่มเติมจาก เดลินิวส์

image beaconimage beaconimage beacon