คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"กรมบังคับคดี" จับมือ "กรมสรรพากร" ข้อตกลงการจัดเก็บอากรแสตมป์แทน

กรมบังคับคดีร่วมกับกรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายวันนี้ (19 มีนาคม 2562) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดี และกรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนาม ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร . นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและกรมสรรพากรในครั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถจัดเก็บและนำส่งเงิน ค่าอากรแสตมป์เป็นรายได้แผ่นดินแทนกรมสรรพากร ไม่ต้องยื่นแบบต่อกรมสรรพากร เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการแต่งตั้ง "เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ที่จะดำเนินการจัดเก็บอากรแสตมป์ และนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์เป็นรายได้แผ่นดินแทนกรมสรรพากรตามระเบียบของทางราชการ . สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยใช้วิธีนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบภาษีอากร การตรวจคืนภาษีอากร การอุทธรณ์ การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใด . ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพากร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล และอำนวยประโยชน์ความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ต้องติดต่อราชการของทั้ง 2 หน่วยงาน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานและบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

PPTV

image beaconimage beaconimage beacon