คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"สันติ" รับทุกข์ชาวเพชรบูรณ์ค้านเหมืองทอง

"สันติ รมช.คลัง" รับทุกข์ชาวเพชรบูรณ์ค้านเหมืองทอง หวั่นซ้ำรอยวิกฤตพนมพา โดยชาวบ้านเพชรบูรณ์ ร้องรัฐบาลยุติสัมปทานเหมืองทอง หวั่นซ้ำรอยวิกฤติเขาพนมพา ชี้พื้นที่แหล่งต้นน้ำป่าสัก "สันติ พร้อมพัฒน์" ลงพื้นที่ครั้งแรกเกษตรกรแห่ฟ้องปัญหาราคาอ้อย-ข้าวโพดตกต่ำสุดขีด วอนรัฐบาลเห็นใจ ประกันราคาขายขั้นต่ำนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบการสำรวจเหมืองแร่ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อย. สำหรับปัญหาเรื่องความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพันและพื้นท่ีใกล้เคียง ท่ีมีการออกอาชญาบัตรสำรวจเหมืองแร่นั้นคงต้องนำข้อร้องเรียนและความกังวลเรื่องผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำ โดยเฉพาะราคาอ้อยที่ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเนื่องจากราคาตกต่ำและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้น เรื่องนี้ตนจะนำเรื่องความเดือดร้อนดีงกล่าวหาคือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ส่วนปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำนั้นตนจะนำเรื่องนี้เรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี. เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไป นายชัยสิทธิ ชัยสัมฤทธิผล นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ แรกคือประชาชนที่คัดค้านการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำในเขตอำเภอหนองไผ่ และเกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพด ท่ีประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยตัวแทนประชาชนผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการคัดค้านการว่าการให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำนั้นเนื่องจากพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำและพื้นท่ีโดยรอบแม่น้ำป่าสัก. หากรัฐบาลให้สัมปทานบัตร จะทำให้สารเคมีและสารตกค้างจากเหมืองแร่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและเขือนป่าสักชลสิทธิ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างหนัก พื้นที่ 3 ตำบล ท่ีภาครัฐได้ออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ในขณะนี้ได้แก่ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน ตำบลนาเฉลียง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์. ทางด้านนายถนอม โพธิ์พิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์. กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดคือราคาอ้อยตกตำ่อย่างมากเหลือ แต่ 700 บาทต่อตันในขณะท่ีต้นทุนของเกษตรกรสูงเกินกว่า 700 บาท ซึ่งราคาท่ีเหมาะสมควรไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อตัน อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการปรับลดราคาอ้อยไฟไหม้ ท่ีจะถูกปรับราคาลง 5 -15 % ของราคาอ้อยหากราคาอ้อยยังตกต่ำอยู่เช่นนี้ก็จะทำให้ราคาอ้อยต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลเห็นใจและเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ขณะนี้ คือปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดที่ระบาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และระบาดอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 1000 บาทต่อไร่. ขณะที่ราคารับซื้อข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7บาท ซึ่งเกษตรกรอยู่ไม่ได้ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วยการประกันราคาข้าวโพดที่กิโลกรัมละ 9 บาท และขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยปัญหาภัยแล้งอีกไร่ล่ะ 1000 บาท ไม่เช่นนั้นเกษตรกรอาจต้องหยุดทำข้าวโพด

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon