คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

กล้วยน้ำไทย่านนวัตกรรมใหม่ของ กทม.

พัฒนาย่านกล้วยน้ำไทสู่การเป็นย่านนวัตกรรม ดึงดูดกลุ่มนักทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ Startup ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร บอกว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เล็งเห็นว่า ย่านกล้วยน้ำไทถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญแหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพัฒนาย่านกล้วยน้ำไทไปสู่ย่านนวัตกรรมได้ โดยตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ในการชักจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Startup ให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมของย่าน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม สร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคสร้างสรรค์ให้กลายเป็นย่านที่น่าอยู่ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือการจ้างงาน ผู้คนในชุมชนให้ตอบรับความร่วมมือพร้อมช่วยกันผลักดันให้กลายเป็นชุมชนย่านนวัตกรรม

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon