คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

(คลิปข่าว) "รวมใจไทย" ยื่น กกต.ยุบ 12 พรรค

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ ที่สำนักงาน กกต. มีหัวหน้าพรรครวมใจไทยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระทำผิดของพรรคการเมืองจำนวน 12 พรรคการเมือง และพิจารณามีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง ติดตามบรรยากาศสด ๆ จากคุณชลธิชา รอดกันภัยดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระทำผิดของพรรคการเมืองจำนวน 12 พรรคการเมือง และพิจารณามีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560นายนพดล กล่าวว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ในจานวนผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต 389 ราย ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ประกาศรับรองชื่อนั้น มี 38 ราย ที่พรรคการเมืองต้นสังกัดของผู้สมัคร ได้แก้ไขระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกพรรคของผู้สมัครในระบบข้อมูลสมาชิกพรรคหลังการปิดรับสมัคร เพื่อให้ผู้สมัครตนเป็นผู้มีคุณสมบัติ โดยจากข้อมูลพบว่ามีจำนวน 12 พรรคการเมือง ที่ดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย 1. พรรคประชาชนปฏิรูป 1 คน 2. พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน 3. พรรคพลังท้องถิ่นไท 11 คน 4. พรรคเพ่ือแผ่นดิน 8 คน 5. พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2 คน 6. พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน 7. พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน 4 คน 8. พรรคประชาธรรมไทย 1 คน 9. พรรคพลังปวงชนไทย 3 คน 10. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน 11. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 1 คนและ 12. พรรคภารดรภาพ 1 คน และในส่วนผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ กกต.ไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 107 ราย ในจำนวนนี้มี 2 ราย จากพรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่เข้าไปแก้ไข ข้อมูลย้อนหลังในฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพบว่าอาจมีการฮั้วกันของพรรคการเมืองเข้าไปแก้ไขการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเดิม และไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นสมาชิกซ้ำซ้อน และให้มีระยะเวลาการสังกัดพรรคใหม่ครบตามกฎหมายกำหนด ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดชัดแจ้ง ที่สำคัญคือบ่งชี้ว่าพรรคการเมืองนั้น ๆ ขาดซึ่งสำนึกและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชน ไม่เคารพต่อหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ อันเป็นครรลองสูงสุดตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นความผิดทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง อย่างร้ายแรง ดังนั้น การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าทั้ง 12 พรรคการเมือง มีเจตนากระทาความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบ และหากเอกสาร หลักฐาน และพยานเกี่ยวข้องปรากฎว่าพรรคการเมืองได้กระทำความผิดชัดแจ้ง ขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาและมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง ทั้ง 12 พรรคการเมือง

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon