คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"บุรีรัมย์" พ่าย "เจจู" คาบ้าน 0-2 ศึกเอเอฟซีฯ

งบกลาโหม 2.22 แสนล้านบาท

ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2561 พบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหม พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัฐบาล คสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลทหาร ขณะที่งบยุทธศาสตร์ดับไฟใต้อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลได้กำหนดวงเงินงบประมาณ สำหรับ 6 ยุทธศาสตร์ โดยแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 13,295.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จัดสรรเอาไว้ 12,692 ล้านบาทเท่านั้น แต่ตัวเลขงบในส่วนนี้นับเฉพาะงบยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ยังไม่รวมงบบุคลากร และงบอื่นๆ อีกจำนวนมากสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้าความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ตั้งงบประมาณไว้ 10,055.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ได้รับการจัดสรร 10,410.4 ล้านบาท และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ตั้งงบประมาณไว้ 2,596.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยปี 2560 ศอ.บต.ได้รับการจัดสรรงบอยู่ที่ 2,620.8 ล้านบาทประเด็นที่น่าสังเกต คือ งบกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลทหารพุ่งขึ้นมาติดอันดับท็อปไฟว์ หรือ 1 ใน 5 ที่ได้รับจัดสรรสูงที่สุดเลยทีเดียว โดยงบกลาโหมได้รับการจัดสรรไว้ถึง 2.22 แสนล้านบาท เป็นรองแค่กระทรวงศึกษาธิการ, งบกลาง, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเท่านั้นน่าสนใจคืองบกระทรวงกลาโหมปี 2561 ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากงบปี 2560 ถึง 8.8 พันล้านบาท ถือเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงในอันดับต้นๆ ของกลุ่มกระทรวงด้วยกันนับย้อนไปตั้งแต่ คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง จะพบว่างบกลาโหมไต่ระดับสูงขึ้นตลอด ตั้งแต่งบปี 2558 จำนวน 1.9 แสนล้าน เป็นทะลุ 2 แสนล้านในปี 2559 แล้วขยับขึ้นเป็น 2.1 แสนล้านในปี 2560 และล่าสุด 2.22 แสนล้าน ในปี 2561โดยเฉพาะ "กองทัพเรือ" ที่ได้รับจัดสรรสูงขึ้นกว่า 2 พันล้านบาท // ส่วนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดเป็นงบสำหรับจ่ายค่างวดเรือดำน้ำจีนลำแรก

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon