คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญล้นวัด

ชาวพุทธกว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกของโลก วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ ค้าและประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต โดยพุทธศาสนิกชนร่วมบุญตักบาตรรกว่า 1,000 คนโดยวันอาสาฬหบูชาในปีนี้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญอย่างหนาแน่น ทำให้บรรยากาศในวัดต่าง ๆ ทั้ง 18 อำเภอ มีความคึกคักในทุกแห่ง โดยทางวัดยังได้พร้อมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนายึดธรรมเนียมปฏิบัติและจารีตประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพกาล โดยปัจจัยสำคัญทำให้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ดูคึกคักมากกว่าทุก ๆ ปี เนื่องจากปีนี้วันสำคัตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และหยุดยาวต่อกัน ยังถือโอกาสกลับมาบ้านเกิดเพื่อร่วมทำบุญกับครอบครัว นอกจากนี้พุทธสถานที่มีความสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดสำหรับวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในการประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกหรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า วันแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ประกอบไปด้วย พระอัญโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระมหานามะ พระภัททิยะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระอริยะขั้นพระโสดาบน มีความซาบซึ่งในรสพระธรรม จึงขอพุทธานุญาตบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้โดยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยทรงเปล่งพระวาจาที่ว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์โดยชอบ เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ และถือว่าวันนี้เป็นวันพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon