คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ตั้งแผนพัฒนาแรงงานรับ 10 อุตฯเป้าหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรมวางแผนพัฒนาแรงงานรองรับความต้องการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พสุ โลหารชุน บอกว่า จากการสำรวจความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่าปี 2560 -2564 มีความต้องการ 69,242 คนต่อปี โดย 3 อันดับแรกอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมพัฒนาแรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่านโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 3 สาขา คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยปี 2561 ได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยวางแผนการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 คน
image beaconimage beaconimage beacon