คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

"นายกฯ" ลงใต้ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

คุมเข้มศูนย์ประชุมมอ.ฯต้อนรับนายกฯ"ประยุทธิ์"ลงใต้ ปาฐกถาพิเศษ "ไทยแลนด์4.0 ในภาคใต้" ผู้เข้าร่วมงานงดเสื้อแจ็คเก็ต เน้นตรวจรถผ่านเข้า-ออกต้องยื่นบัตรปชช.ทุกคน(23 พ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระดับสูงสุด เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ อาทิ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคใต้" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง1,500 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันนี้ว่าด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้ผลงานเหล่านี้ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ช่วยพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ของรัฐบาล ดังนั้นโอกาสที่นายกฯได้มากล่าวปาฐกถาเรื่อง "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้" เป็นการช่วยทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคมและ ผู้สนใจ ได้มีความเข้าใจหลักคิดมากขึ้นสำหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งตามคลัสเตอร์ของ Thailand 4.0 ประกอบด้วย1. Bio-based Economy เน้นความเชี่ยวชาญ ด้าน- การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ- เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร- ระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร- พลังงาน2. Digital Economy เน้นความเชี่ยวชาญ ด้าน- เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ Internet of Thing- Fintech การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบการสื่อสาร ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน- ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์3. Creative Economy เน้นความเชี่ยวชาญ ด้าน- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์- ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้4. ความมั่นคง และการพัฒนาชายแดนใต้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้5. นิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์ นำเสนอการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนที่ 2 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ประกอบด้วยผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยชุมชนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างขณะที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสงขลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษว่สืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" คือ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับรายได้ของประชากรจากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูงนั้น ในส่วนของจังหวัดสงขลาขอกราบเรียนว่า จังหวัดมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่สามารถสนองนโยบายข้างต้นของรัฐบาลได้อย่างดียิ่ง อาทิ ในด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2555 มูลค่าเท่ากับ 202,428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดของภาคใต้ โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (แบบปริมาณลูกโซ่) ปี 2555 เท่ากับ 3.23 เฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ.2551 2555) ในด้านที่ตั้ง จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความร่วมมือกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน และอื่น ๆ ด้านการขนส่ง จังหวัดสงขลามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาด้วยการวิจัย สร้างนวัตกรรม และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะด้านการเกษตร เช่น นวัตกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล พลังงานชีวภาพ วัสดุ รวมทั้งนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และดิจิทัล เป็นต้น โดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในรูปแบบ "ประชารัฐ" และในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่าย ได้นำผลงานวิจัย และนวัตกรรม มาจัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0"พล.อ.ประยุทธ์ ปาฐกถาบนเวทีว่า ดีใจที่ได้มาพูดวันนี้ทุกคนมีรอยยิ้มให้แก่กัน ให้เกียรติกัน แม้ว่าเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ได้พูดกันมานานแต่ขณะเดียวกันประเทศก็เปลี่ยนแปลงนโยบายไปตามยุคสมัย ซึ่งหากจะกลับมาพูดกันจริงจังต้องเริ่มมองก่อนว่าในการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ 4.0 นั้นเราอยู่ในจุดไหนเพราะในโลกยุคปัจจุบันประเทศอื่นๆก้าวหน้าไปถึง4.5 และไปถึง5 เพราะเราเองที่ยังไม่สามัคคีกัน ยังมีการเลือกข้างแบ่งหลายขั้ว หลายฝ่าย จนจะเกิดเป็นสงครามเย็นนายกฯยังบอกอีกว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญการพัฒนาประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ ในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นอยู่สุขสบายขึ้น เข่น ภาคเกษตร ก็มีการนำความรู้ เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การเพาะปลูก มาช่วยเพื่อเพิ่มผลิตให้มีรายได้มากขึ้น อน่างภาคใต้มีมอ.หาดใหญ่เป็นสถาบันที่จะเจ้ามาเสริมนวัตกรรมนี้ได้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ "ปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะบ้านเมืองไม่สงบ แต่ต้องมาทบทวนว่าใครทำอะไรตรงไกน แล้วมาดูว่าสิ่งที่ทำช่วยหรือสร้างปัญหากันแน่ ดังนี้นเราตัองร่วมมือกัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ต้องรู้จักการรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยซึ่งถือว่านั่นคือความ "ปรองดอง"นายกฯ พูดถึงการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ภาคใต้ที่ต่อเนื่องมาจากภาคตะวันออก โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาร่วมระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียในการสร้างความร่วมมือด้านโครงข่ายพื้นฐานระหว่างกัน ทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูงในอนาคต ฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะแค่ในครอบครัวหรือจังหวัดพล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมี 76+1 จังหวัด รัฐบาลได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้งบประมาณเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค จึงมีโครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หมดทั้งประเทศ เพื่อประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 30 รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาทั้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาน้ำ ปัญหาด้านความมั่นคง เป็นปัญหามาตลอดก็แก้กันแบบเดิมซึ่งแก้ได้แค่ชั่วคราว ปีหน้าปัญหาก็กลับมาใหม่อีก จึงต้องคิดโครงสร้างทั้งหมด เมื่อเรามองภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาคแล้ว โดยทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่ภาคใต้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและน่าสนใจที่เอื้อกับการลงทุนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น กลุ่มการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มIMT-GH หรือโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ3 ฝ่ายประกอบด้วย อินโดนีเซียมาเลเซียและไทย ซึ่งทั้ง3ประเทศมีแผนความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่อาจนำมาเพิ่มศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเสนอและแนะนำให้นำแผนการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่หนีบแผนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งติดกับประเทศไทยตอนล่างมาศึกษาดูเพื่อให้มีความสอดรับกับแผนของประเทศไทยด้วยโดยการปาฐกถาครั้งนี้นายกรัฐมนตรีพยายามเน้นย้ำเรื่องของการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มีความพร้อมทางทรัพยากรมนุษย์และระบบการจัดการในพื้นที่และที่สำคัญคือความร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยก่อนหน้านี้ในส่วนของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการระเบียบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งจะเป็นความร่วมมือของ2จังหวัดคือสงขลาและจังหวัดสตูล เป้าหมายคือการสร้างจุดเด่นของในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น เช่น พื้นที่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการ,การเกษตร,การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงระบบการขนส่งโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงสามารถเป็นประตูเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียนได้ นายกฯ ยังกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจแต่จะทำอย่างไรให้มีการนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด เพราะที่จังหวัดสงขลาก็ยังเป็นศูนย์กลางยางพารา หรือ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา(รับเบอร์ซิตี้)ตั้งอยู่ด้วย อนาคตก็คาดหวังว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มศักยภาพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ในช่วงบ่ายได้เดินไปเยี่ยมชมตลาดเกษตรมอ. ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดต้นแบบต้องชมที่เน้นการจำหน่ายผลผลิตที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมหรรษาเจบีเพื่อประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็ม พร้อมมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ตามโดยการดูแลความปลอดภัยนั้นจะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เข้มงวดตั้งแต่พื้นที่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฯ และด้านหน้าศูนย์ประชุมฯ โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่จะต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน หากเป็นรถยนต์จะต้องลดกระจกลงให้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าได้บันทึกภาพคนขับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาครั้งนี้งดสวมใส่สงเสื้อแจ็คเก็ต และกระเป๋าถือใบใหญ่ เพื่อความปลอดภัยด้วย โดย ภายหลังนายกรัฐมนตรีปาฐกถาเสร็จเดินลงมาทักทายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาภายในห้องประชุมอย่างเป็นกันเองพร้อมกับอนุญาตให้มีการถ่ายภาพแบบใกล้ชิดกับน้องๆ เยาวชนรวมถึงได้เดินชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีการนำมาจัดแสดงนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุมอย่างเป็นกันเอง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon