คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปรับภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง

พระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างพระเมรุมาศจำลอง ให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตชื่อ "จากภูผา สู่มหานที ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยมีการปรับพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และการเกษตรกรรูปแบบต่างๆ และเกี่ยวข้องกับการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแปลงทำนาข้าว การปลูกไม้ผลและกาแฟการสร้างโรงเรือน แหล่งน้ำ บ่อปลาและการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชประดับ ยางพารา การเลี้ยงปลาในบ่อ แปลงผักสมุนไพร บ่อน้ำและกองฟางข้าวการทำปุ๋ยหมัก โดยนิทรรศการมีชีวิตสื่อความหมายว่า จ.เชียงราย อยู่บนพื้นที่สูงและมีภูเขาป่าไม้ จึงกลายเป็นแหล่งต้นน้ำรวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้ นิทรรศการจัดขึ้นทั้ง 2 ด้านของพระเมรุมาศจำลองเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา โดยจะแสดงเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขายสร้างรายได้ แตกต่างจากหลักคิดเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียวครั้งละมากๆ เพื่อมุ่งสร้างรายได้ แต่เมื่อราคาตกต่ำก็จะประสบปัญหา
image beaconimage beaconimage beacon