คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปลดล็อกการเมือง หลัง 1 เมษา 61

นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 แก้ปัญหาพรรคการเมือง โดยขยายเวลาจัดทำรายชื่อสมาชิกเริ่มวันที่ 1 เม.ย.61 ส่วนพรรคใหม่ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 มี.ค.61 แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก คสช.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2560 ซึ่งพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านั้นต้องเริ่มดำเนินการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงยังไม่อาจกระทำได้คำสั่งหัวหน้า คสช.ระบุว่า ผลจากการนี้ทำให้พรรคการเมืองทั้งที่จัดตั้งขึ้นแล้วและกำลังเตรียมจะจัดตั้งขึ้นใหม่อาจเกรงว่าหากไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะเป็นเหตุให้เสียสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนั้น เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในการปฏิรูป และเพื่อให้การจัดทำทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมทั้งการแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ที่อยู่ เจตนารมณ์และการชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองเป็นไป โดยถูกต้องเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ไม่เกิดความยุ่งยากสับสนจึงอาศัยอำนาจตาม ม.44 ให้ยกเลิกความใน ม.140 ม.141 และ ม.142 ยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.24 และชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เม.ย.2561จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมือง ซึ่งจะมีการปลอดล็อกพรรคการเมืองในต้นเดือน เม.ย.ปีหน้า
image beaconimage beaconimage beacon