คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

"มส." มีมติ ให้ทุกวัดแจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย

รักษาการผู้อำนวยการ มส. สมเกียรติ ธงศรี บอกว่า วัดจะต้องทำบัญชี 6 ส่วน คือ สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายรายวัน / สมุดบัญชีเงินฝาก / สมุดบัญชีแยกรายรับ / สมุดบัญชีแยกรายจ่าย / สมุดบัญชีงบประจำปี และ เล่มรายงานงบประจำปี เพื่อแจ้งต่อสำนักพุทธ // ได้เริ่มนำร่องที่วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ ในปีงบประมาณ 2561 จากนั้นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศโดย มส. ได้มอบให้ พศ. ไปดำเนินการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีวัดรูปแบบใหม่ พร้อมดำเนินการจัดอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย เพื่อจะได้มีความพร้อมและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับบัญชีกำหนดตัวชี้วัดใหม่นั้น รักษาการผู้อำนวยการ มส. จะหารือกับ ก.พ.ร. เพิ่มเติม ในต้นปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้วัดทั่วประเทศมีความพร้อมมากที่สุดก่อนประกาศใช้จริงก่อนหน้านี้ มีข้อบังคับการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายวัดในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี 2511 กำหนดในกฎกระทรวงฉบับ 2 ออกความตามใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้วัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยส่งข้อมูลให้เจ้าคณะปกครองปีละ 1 ครั้ง ก่อนปรับเปลี่ยนในปี 2550 เพิ่มข้อบังคับการส่งข้อมูลให้กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แต่ที่ผ่านมาพบปัญหาไวยาวัจกร และเจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี ทำให้ขาดการนำส่งข้อมูล // ในประเทศมีวัดกว่า 4 หมื่นแห่ง มีเพียงร้อยละ30 เท่านั้นที่มีความพร้อมและเพื่อเป็นการถวายความรู้ให้กับเจ้าอาวาสวัด รวมถึงไวยาวัจกรทั่วประเทศเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีวัด ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. และ พส. ร่วมกันจัดทำตัวชี้วัด โดยกำหนดให้วัดต้องทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มานานเกือบ 10 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีวัดเข้าสู่ระบบการประเมินผลของ ก.พ.ร. ประมาณ 39,000 แห่ง จากทั้งหมดเกือบ 40,000 แห่ง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon