คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ก.พลังงาน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

ยุทธศาสตร์ พัฒนาแรงงานระบบราง

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) นายธีรพล ขุนเมือง เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมุ่งเน้นจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานระบบขนส่งทางราง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางทั้งระบบของประเทศไทย ให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนและการให้บริการระบบรางของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน เมื่อแล้วเสร็จ กพร.จะนำยุทธศาสตร์ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon