คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา

เยาวชนภาคเหนือศึกษาห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์พระราชา ตัวแทนเยาวชนภาคเหนือกว่า 70 คน ร่วมศึกษาห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจ.พิษณุโลก นักเรียนชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือกว่า 70 คน ได้เข้าค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกับห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด "ก้าวเพื่อรักษ์" ด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักความหวงแหน และได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ผ่านฐานกิจกรรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกนาข้าว การเลี้ยงปลา ไก่ไข่ หมูหลุม ร่วมทั้งการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่างๆ เพื่อใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์เยาวชนเหล่านี้ยังได้ร่วมเวิร์คช็อป เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติและพลังงาน และร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา ปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปลูกฝังให้เยาชนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
image beaconimage beaconimage beacon