คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สตม.จัดงานพบปะหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน" Immigration Network Meeting" เพื่อพบปะพูดคุยระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับหน่วยงานของประเทศต่าง ๆเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 ก.พ. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน" Immigration Network Meeting" ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับหน่วยงานของประเทศต่าง ๆ เช่น Fanc สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างกันโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตลอดจนแสวงหามาตรการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ประสานสอดคล้อง ส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายในการประสานงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวที่เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศ ถือเป็นการทำงานภายใต้นโยบาย One World One Team หรือตำรวจหนึ่งเดียวทั่วโลก ซึ่งได้ประสานการปฏิบัติกับประเทศต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ช่วยผลักดันให้ภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการวางแผนการสืบสวน ปราบปรามการติดตามและการจับกุม ซึ่งจะได้รับความชัดเจนในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต่อไปดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดให้มีการพบปะหารือเพื่อให้มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือในการประสานงานเพื่อป้องกันสกัดกั้นผู้กระทำผิด ....

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon