คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

สร้าง อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต 878 อำเภอ

กรมสุขภาพจิต นำร่องสร้าง อสม. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 878 อำเภอทั่วประเทศ เสริมความรอบรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชนนาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่าได้มอบหมายศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยปีแรกจะเน้นการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการจัดโปรแกรมให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และในปี 2560 นี้ ได้กำหนดพื้นที่ตำบลนำร่องที่มีความพร้อมในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 2 ตำบลๆ ละ 1 คน รวม 1,756 คน ส่วนปีที่สองจะเน้นการพัฒนาชุมชน ให้สามารถตัดสินใจได้เอง และในปีสุดท้าย จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon