คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

อาสาสมัครเพื่อประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

หลายพื้นที่ของภาคเหนือ ยังมีเส้นทางที่ยากลำบากและประชาชนไม่สามารถออกมารับบริการด้านสาธารณสุขได้ ประกอบกับหน่วยงานรัฐยังไม่มีขีดความสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงp.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Tahomap.p2 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Tahoma; min-height: 16.0pxการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จึงจำเป็นอย่างมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง และท้องถิ่นทุรกันดารด้วยการนำทีมของ รศ. ทพ. ดร สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลอุ้มผาง ออฟโรดจิตอาสา และอาสาสมัคร ได้ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-ฝั่งเข็ม ให้แก่เด็กและประชาชน ที่หมู่บ้าน หม่องกัวะ พอกระทะ ในเขตอุทยานแห่งชาติอุ้มผางและประชาชน หมู่บ้าน ยูไนท์ กรูโบ แม่จันทะ ช่องแปะ และตะละโค่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยหมู่บ้านดังกล่าว ราษฎรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสัญชาติไทย และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการ ด้านทันตกรรม 2,059 ราย ทั่วไป 752 ราย ฝังเข็ม 253 ราย ใน 7 หมู่บ้าน ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ หน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอาสาสมัคร ได้เข้าดูแลประชาชนชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานเนชั่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆแบบนี้จะอยู่ดูแลราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารไปตราบเท่านาน ดั่งคำกล่าวของ รศ. ทพ. ดร สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ ที่ว่า "ตราบใดที่ยังมีประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารอยู่ ตราบใดที่เรายังมีกำลังอยู่ เราจะทำต่อไป" . . . p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Tahoma ด้วยความร่วมมือร่วมใจและมุ่งมั่นที่จะสืบสานปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... เพื่อประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่เข้าไม่ถึงโอกาสของการรักษาพยาบาล

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon