คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เกษตรฯสั่งเร่งรัดทำงานเพื่อเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า นอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศ เช่น ยางพารา ข้าว พืชเกษตร และผลไม้ต่างๆ แล้ว สิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการเกษตรคือ การจัดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ำประจำพื้นที่แก่เกษตรกรดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดเร่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำด้วยการลดพื้นที่เพาะปลูก ปลูกพืชชนิดอื่นแซมต้นยาง จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ตลอดจนปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว
image beaconimage beaconimage beacon