คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เลิกใช้ยาฆ่าหญ้า? แก้ปัญหาผักผลไม้เคลือบพิษ

เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยแพนรายงานผลการปนเปื้อนของสารพิษกำจัดศัตรูพืชตกค้างมาตรฐานเกินครึ่ง ถึง 51.4% ขณะที่รายงานมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ผักผลไม้ในท้องตลาดมีสารพิษตกค้างสูงตั้งแต่ 90-100%โดยสารเคมีที่กลายเป็นประเด็นในเรื่องนี้ก็ คือ พาราควอต คลอไพรีฟอส และไกลโฟเสต ซึ่งมีการเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ และนำเข้า โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศจะยกเลิกการนำเข้าของสารพาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส ในเดือนธันวาคม 2560 และยกเลิกการใช้ในปี 2562 สำหรับไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้เฉพาะบางพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาข้อมูลจากไทยแพนระบุว่า ไกลโฟเสต ถือเป็นสารพิษที่นำเข้ามากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 40% ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ(IARC) ขององค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งชั้น 2A สารนี้มีพิษรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disruptor) ซึ่งจะส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายพาราควอต สารเคมีชนิดนี้ถูกนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับสอง มีสัดส่วนสูงถึง 20% ของสารเคมีที่ประเทศไทยนำเข้ามาทั้งหมด เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษเฉียบพลันสูง และไม่มียาถอนพิษ จะมีการประกาศไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียน ไม่ต่ออายุทะเบียน และกำหนดให้มีการยกเลิกการใช้ในปี 2562 แม้การเคลื่อนไหวนี้จะช้ากว่าจีนที่ได้ยกเลิกการใช้แล้วในปี 2559 ที่ผ่านมาส่วน คลอไพรีฟอส เป็นหนึ่งในสารพิษที่พบตกค้างมากที่สุดในผักและผลไม้ และเป็นหนึ่งในสารเคมีกำจัดแมลงที่นำเข้าสูงสุด งานศึกษาวิจัยฟันธงแน่ชัดว่าส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็กอย่างถาวรล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 4 ว่าควรจะ ยกเลิกใช้สารเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือไม่ ติดตามกับ ชุตินันท์ เพชรากานต์เสียงสะท้องจากเกษตรกรในเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณาลด ละ เลิกใช้ วัตุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ไม่เห็นด้วย เพราะใช้มานาน และไม่มีทางเลือกอื่นในการกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรที่มีพื้นที่กว้าง หากยกเลิก อาจทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้สารเคมีตัวอื่นที่มีราคาแพงกว่า หรือต้องจ้างแรงงานมาถอนหญ้าทีละต้น แต่กับคนที่ไม่ได้มีอาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน อย่างกลุ่มเอ็นจีโอ ไม่เคยเข้าใจหัวอกของเกษตรกรแต่อันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในพืช ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนต้องมีผลกระทบทางสุขภาพจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย // เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน อ้างผลวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับสารเคมี 3 ชนิดนี้ว่าเป็นอันตราย โดยพาราควอตเป็นสารพิษที่ ไม่สามารถหายาถอนพิษได้ คลอร์ไพริฟอส ทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาสมอง และเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน ส่วนไกลฟอเซต เป็นสารก่อมะเร็งและสาเหตุของโรคไตผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่มีการแบนสารเคมีทางการเกษตร เพราะยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจาณาอย่างถี่ถ้วน จากคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการพิจาณาต่อไปเวที รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพิจารณาลด ละ เลิกใช้ วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นที่ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ก่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศการยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด ภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon