คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เลือกกัญชง 4 สายพันธุ์ปลูกนำร่อง

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คัดเลือกกัญชง 4 สายพันธุ์ ทดลองปลูกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมขยายพื้นที่ปลูกไปยังจ.เพชรบูรณ์ รองรับกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ม.ค.61 หวังเป็นพื้นที่นำร่องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐศึกษาบริหารจัดการควบคุมการปลูก ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนเปิดให้เอกชนและเกษตรกรยื่นขออนุญาตปลูกเองดร.สริตา ปิ่นมณี นักวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมปลูกเฮมพ์(กัญชง) ให้เป็นพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม โดยนำมาแปรรูป เป็นเครื่องนุ่งห่ม ของที่ระลึก เครื่องสำอาง โดยกฎกระทรวงสาธารณสุขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 นี้ ขณะนี้คณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานอย่างจริงจังโดยในช่วง 3 ปี แรกจะอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐสามารถขออนุญาตปลูกก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เตรียมพร้อมในการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูก และเข้าใจวิธีการทำงาน เนื่องจากหากปล่อยให้เกษตรกร หรือเอกชน เข้ามาดำเนินการได้ทันที การควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกจะไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรที่มีความพร้อมในการปลูก สามารถรวมตัวกันและให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตให้ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและพิจารณาอีกครั้งที่ผ่านมาทางสถาบันวิจัยฯ ได้ขออนุญาตปลูกเฮมพ์ ไว้ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อ.แม่วาง อ.แม่ริม อ.สะเมิง และ อ.แม่แจ่ม รวมทั้งในจังหวัด เชียงราย น่าน และ ตาก พื้นที่การปลูกทั้งหมดประมาณ 155 ไร่ โดยคัดเลือก สายพันธุ์เฮมพ์ที่มีสารเสพติดต่ำ ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ทำการวิจัย จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์วี 50, พันธุ์ปางอุ๋ง, พันธุ์แม่สาใหม่ และพันธุ์ห้วยหอย สำหรับที่ จ.เพชรบูรณ์ กำลังอยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ และขออนุญาตปลูก ถือเป็นโครงการนำร่องที่ทางภาครัฐสามารถนำไปศึกษาวางแผนในการบริหารจัดการควบคุมดูแลพื้นที่การเพาะปลูกสำหรับโครงการวิจัยการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีพืชทางเลือกในการเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันเป็นการรองรับหน่วยงานของภาครัฐที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการและควบคุมพื้นที่ปลูก ซึ่งระยะ 3 ปีนี้นับจาก 1 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนปลูกเฮมพ์ จะต้องเข้าใจวิธีการขออนุญาต รวมถึงการดูแลควบคุมพื้นที่ ซึ่งข้อจำกัดในปัจจุบันนี้คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตพื้นที่ปลูก ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล มีเพียงเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบเรื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้กรอบ 3 ปีนี้นำร่องในการศึกษาวิธีการทำงาน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพร้อมรอบรับการขยายพื้นที่ให้เอกชน และเกษตรทั่วไปสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ และมีการควบคุมการปลูกได้อย่างเป็นระบบ
image beaconimage beaconimage beacon