คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ไปรษณีย์ไทย ยุค 4.0 ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำโครงการ ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่บูรณาการ ระหว่างเครือข่ายชาวบ้าน กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน รูปแบบการพัฒนาจะเป็นอย่างไร ไปติดตามจากรายงานคุณ ชุตินันท์ เพชรากานต์สินค้าชุมชนในจังหวัดต่างๆ ยังมีข้อจำกัดด้านการตลาด เพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้ด้านการตลาด และโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่สำหรับที่จังหวัดน่าน เพราะล่าสุดไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำโครงการ "ไปรษณีย์ไทย เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ขึ้น โดยชาวบ้านทำสินค้าขึ้นมาขาย ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่เข้าชุมชนพัฒนาด้านการตลาดในหลากมิติ ทั้งให้ความรู้ผู้ประกอบท้องถิ่นการด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การหุ้มห่อ การขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ตลอดจนคัดเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.comนอกจากนี้ ยังต่อยอดกิจกรรม "กาดละอ่อน ณ ข่วงเมือง" ตลาดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าน้อยที่ผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว จัดกิจกรรม 1 เดือน 1 วัด เพื่อพัฒนาจิต เสริมสร้างคุณธรรม และจัดประกวดภาพถ่าย "หน้าต่างน่าน" และจัดทำ "ตู้นี้ที่ริมน่าน" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และมีแผนจะขยายโมเดลดังกล่าว ในปี 2561 ไปยังจังหวัดที่มีความพร้อม โดยจะเริ่มทำการคัดเลือกจากจังหวัดในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข 12 เขต 14 พื้นที่สำหรับกิจกรรมนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมของท้องถิ่น ด้วยการใช้เครือข่าย "บวร - บ้าน วัด โรงเรียน" และมีที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่บูรณาการกับเครือข่ายชาวบ้าน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน ผลักดันไปสู่เป้าหมายสำคัญของโครงการในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับการเสริมสร้างคนคู่คุณธรรมโครงการนี้สามารถมาต่อยอดด้วยกระบวนการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย บอกว่า ไปรษณีย์ได้เลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยในการดำเนินโครงการ เพราะด้วยความพร้อม และต้องการส่งเสริมการาท่องเที่ยวเพราะเศรษฐกิจคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ แม้จะเป็นแค่สินค้าชุมชน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เสริมความแข็งแกร่งให้เติบโตในภาพรวมของประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อความพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลยุคปัจจุบัน+
image beaconimage beaconimage beacon