นิทานชาดก:นันทิวิสาลชาดก

นิทานชาดก 500 ชาติ เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชม รับฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก่ตนเองและผู้อื่น นิทานชาดก:นันทิวิสาลชาดก ชาดกว่าด้วยการพูดดี ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามว่าคันธาระ ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาระ พระโพธิสัตว์ บังเกิดในกำเนิดโค ครั้งในกาลที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกโคหนุ่มนั่นเอง พราหมณ์คนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์นั้น จากสำนักของทายกผู้ให้ทักษิณา ตั้งชื่อโคพระโพธิสัตว์ว่า นันทิวิสาล แล้วตั้งไว้ในฐานะบุตร รักใคร่มาก ให้ข้าวยาคูและภัตเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้ว พระโพธิสัตว์เจริญวัย แล้วคิดว่า พราหมณ์นี้ปรนนิบัติเราโดยยาก ชื่อว่าโคอื่น เสมอเช่นกับเราย่อมไม่มีในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถ้ากระไร เราพึงใช้กำลังของตน เพื่อหาค่าเลี้ยงดูแก่พราหมณ์ วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวกะพราหมณ์ ว่า พราหมณ์ท่านจงไป จงเข้าไปหาโควินทกเศรษฐีนั่น แล้วกล่าวว่า โคพลิพัทของเราสามารถทำให้เกวียนร้อยเล่ม ซึ่งผูกติด ๆ กันให้เคลื่อนไปได้ ท่านจงกระทำการเดิมพันด้วยทรัพย์พันกหาปณะ พราหมณ์นั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐี แล้วสนทนาขึ้นว่า ในนครนี้โคของใคร เพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรง ลำดับนั้น เศรษฐีจึงกล่าวกะพราหมณ์นั้นว่า ของคนโน้นบ้างและของคนนี้บ้าง แล้วกล่าวว่า ทั่วทั้งนครโคชื่อว่ามีเรี่ยวแรงมากเสมอเช่น กับโคทั้งหลายของเราย่อมไม่มี พราหมณ์กล่าวว่า โคของเราตัวหนึ่งสามารถลากเกวียนร้อยเล่มผูกติด ๆ กันให้เคลื่อนไปได้ เศรษฐีกล่าวว่า คฤหบดี โคเห็นปานนี้ จะมีแต่ไหน พราหมณ์กล่าวว่า มีอยู่ในเรือนของเรา เศรษฐีกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านจงกระทำเดิมพัน พราหมณ์กล่าวว่า ดีละ ข้าพเจ้าจะทำ แล้วได้กระทำเดิมพัน ด้วยทรัพย์พัน กหาปณะ พราหมณ์นั้นทำเกวียนร้อยเล่มให้เต็มด้วยทราย กรวด และหินเป็นต้น แล้วจอดไว้ตามลำดับกัน แล้วผูกเกวียนทุกเล่มเข้าด้วยกันด้วยเชือก สำหรับผูกเพลา แล้วให้โคนันทิวิสาลอาบนํ้าแล้วเจิมด้วยของหอม ประดับพวงมาลาที่คอ แล้วเทียมที่เกวียนเล่มแรก ตนเองนั่งที่เกวียน เงื้อปฏักขึ้นแล้วกล่าวว่า เจ้าโคโกง จงลากไป เจ้าโคโกง จงนำไป พระโพธิสัตว์คิด ว่า พราหมณ์นี้ร้องเรียกเราผู้ไม่โกง ด้วยวาทะว่าโกง จึงได้ยืนทำเท้าทั้ง ๔ ให้นิ่ง เหมือนเสา ทันใดนั้น เศรษฐีจึงให้พราหมณ์นำทรัพย์พันกหาปณะมา พราหมณ์แพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะ จึงปลดโคแล้วไปเรือน ถูกความ โศกครอบงำ จึงได้นอน ...

ดูมากที่สุดวันนี้