Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Siêu thị bị mưa lũ cuốn trôi, hàng hóa chảy ngập đường

Siêu thị bị mưa lũ cuốn trôi, hàng hóa chảy ngập đường
image beaconimage beaconimage beacon