ప్రస్తుత వాతావరణం
11:24 PM
21‎°C
ఆకాశం నిర్మలం
అనిపిస్తుంది
22°

ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. కనిష్టంగా 18°గా ఉంటుంది.

static map image of vector map
21°20°19°18°18°20°24°29°32°32°28°25°23°ఇప్పుడు1 AM3 AM5 AM7 AM9 AM11 AM1 PM3 PM5 PM7 PM9 PM11 PM--;1%;2%;4%;5%;6%;2%;3%;2%;2%;5%;6%;5%;