Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Kè biển 35 tỷ đồng hư hỏng sau lũ

image beaconimage beaconimage beacon