Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tin tức hàng đầu

Bỏ biên chế suốt đời và những thay đổi mới trong HĐLĐ của viên chức

Logo Lao Động Lao Động 6 ngày trước Văn Thắng - Nhật Huy
© Lao Động Hợp đồng lao động của viên chức sẽ có những thay đổi theo quy định mới tại luật Viên chức sửa đổi năm 2019, đáng lưu ý sẽ bỏ chế độ "biên chế suốt đời". Luật Viên chức 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.7.2020. © Được Lao Động cung cấp

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon