Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lính Trung Quốc bắn pháo, hành quân trên cao nguyên gần Ấn Độ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon