Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lễ giao nhận quân nhanh gọn đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19

Trong ngày 28.2, gần 1.000 thanh niên Quảng Trị hăng hái lên đường nhập ngũ. Các đơn vị đã tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon