Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Trump cảm ơn những người đã ủng hộ trước khi lên chuyên cơ đến bệnh viện Walter Reed để điều trị COVID-19 - Nguồn: Twitter

Ông Trump cảm ơn những người đã ủng hộ trước khi lên chuyên cơ đến bệnh viện Walter Reed để điều trị COVID-19 - Nguồn: Twitter

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon