Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khi công nghệ AI có khả năng chiếm quyền điều khiển của con người sẽ nguy hiểm tới đâu?

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon