Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Chưa phát hành, Galaxy Fold đã gặp nhiều sự cố về màn hình

Chưa phát hành, Galaxy Fold đã gặp nhiều sự cố về màn hình

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon