Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Căn cứ liên quân Mỹ bị tấn công rocket, một người chết

image beaconimage beaconimage beacon