Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khoảnh khắc ông Trump - Kim có cái bắt tay đầu tiên ở Hà Nội trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 2-2019 - BÌNH AN - D. KIM THOA

Khoảnh khắc ông Trump - Kim có cái bắt tay đầu tiên ở Hà Nội trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 2-2019 - BÌNH AN - D. KIM THOA

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon