Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người dân chưa bàn giao mặt bằng vì giá đền bù thấp. Video: Thanh Chung

Người dân chưa bàn giao mặt bằng vì giá đền bù thấp. Video: Thanh Chung

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon