Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người dân kể lại sự việc.

Người dân kể lại sự việc.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

Người dân kể lại sự việc.

Người dân kể lại sự việc.

Logo Lao Động Lao Động

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon