Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trực thăng cứu thủy thủ khỏi tàu hàng sắp đắm

image beaconimage beaconimage beacon