Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

C. Ronaldo tự nhận 'chụp đẹp hơn thợ ảnh'


Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon